20/05/2024

ЕКИП

За осигуряването на  образователна подкрепа, ЦСОП „Васил Левски“- гр. Гоце Делчев разполага с екип от квалифицирани специалисти, включващ:

  • Специални педагози

Специалните педагози  са висококвалифицирани специалисти, отдадени на обучението, възпитанието и грижите за децата със специални образователни потребности.

  • Логопеди

В логопедичния кабинет се извършва диагностика, рехабилитация и корекция на всички комуникативни нарушения. Логопедичната терапия се провежда индивидуално и групово. Групите се сформират съобразно вида и степента на нарушението, възрастовите и индивидуални особености, нормативните изисквания. Логопедичната терапията се осъществява по индивудуален корекционен план, включващ различни методи, техники и способи на работа.

  • Психолог

В психологическия кабинет се извършва проучване, проследняване и подпомагане на психичнотото развитие и здраве на децата и юношите- психо социална рехабилитация. Психологът предлага психодиагностични изследвания и съответно изготвя доклади и становища в областите на когнитивното, интелектуалното, емоционално- волевото и психомоторното развитие на децата. Във връзка с дейността си, психологът изготвя доклади за оценка на образователните потребности на учениците и участва в изработването на индивидуални образователни програми. Психологът предлага конкретни мерки и дейности, съобразени с индивидуалните особености на отделните ученици, като оказва методическа и експертна помощ и подкрепа на учителите, логопедите, терапевтите, като същевременно осъществява връзка с родители, настойници и попечители.

  • Кинезитерапевт

Кинезитерапевтът, след запознаване с медицинските  документи за всяко лице, прави функционална диагностика, локален статус, измервания, с цел установяване дали има и какви са физическите нарушения на децата. След получената от изследванията информация, за всяко нуждаещо се дете се изготвя индивидуален план за рехабилитационна подкрепа и се определя методика на работа. Във връзка с изготвения индивидуален план се избират необходимите дейности- изправителна гимнастика, ЛФК, координационни упражнения, засилване на мускулатурата с понижен тонус, масажни похвати и други.

Кинезитерапията е неизменна част от работата с деца със специални потребности. В зависимост от физическото състояние на децата, кинезитерапията се провежда индивидуално и в по- редки случаи на малки групи. Целта на кинезитерапията е подобряване на физическото развитие и състояние на учениците, обогатяване на физическата култура и дееспособност, стимулиране и предотвратяване на по-нататъшни изменения.

  • Медицинско лице.

Медицинското лице следи за развитието на децата и в случай на инцидент оказва спешна помощ на пострадало дете до пристигане на екип на „Бърза помощ“.