16/06/2024

НАЧАЛО

Център за специална образователна подкрепа „Васил Левски“ – гр. Гоце Делчев функционира и взаимодейства с институции в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите и с обществото от района на гр. Гоце Делчев, включващ общините Гоце Делчев, Хаджидимово, Гърмен и Сатовча.

Центърът извършва диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа .

На децата и учениците, които се обучават в центъра се осигурява педагогическа и психологическа подкрепа за:

– оптимално развитие на силните страни и способностите;
– коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;
– постигане на очакваните резултати от обучението;
– стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация.

Педагогическата подкрепа, терапевтичната и корекционна работа в центъра се осъществява от учители – специални педагози, психолог, логопеди, кинезетерапевт, социален педагог и педагогически съветник.